KPSS Eğitim BilimleriRehberlik ve Özel Eğitim

Problem Alanlarına Göre Rehberlik – KPSS Ders Notu

Rehberlik Türleri ders notuna Problem Alanlarına Göre Rehberlik konusu ile devam ediyoruz.

PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK

A) Eğitsel (Akademik) Rehberlik

Çocuğun eğitsel gelişim alanında, bireye belli yeterlilikleri kazandırmak, öğrenmeyi kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardımcı olmak ve böylece uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaya denir.

Eğitsel Rehberliğin Amaçları

 • Okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlamak
 • Üstün yetenekli öğrencileri belirleme ve ilgi alanlarına yönlendirmek.
 • Etkin ders çalışma becerileri kazandırmak.
 • Başarıyı engelleyen etkenleri azaltmak, yok etmek.
 • Bireyin ilgi, yetenek, eğilim ve özelliklerine uygun eğitsel ortam hazırlamak
 • Okuma yazma güçlüğü, ders ve alan seçiminde çalışmalar yapmak.
 • Okul yaşamı ve meslek arasındaki ilişkiyi sağlamak
 • Eğitsel kol ve etkinlikleri düzenleyip uygulamaya geçirmek.
 • Eğitsel yönlendirme ve alan seçimi.
 • Verimli ders çalışma yöntemleri.
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin belirlenmesi.
 • Okulun ilk yıllarında olumlu tutumlar geliştirmek.
 • İlgi ve yetenekleri geliştirmek
 • Eğitsel gelişimin görevlerini başarmak
 • Sürekliliği sağlamak.
 • Sınav kaygıları üzerinde çalışmalar yapmak.

Eğitsel rehberlik:

 • Tüm öğrencilere yönelik olmalıdır.
 • Gruplar halinde sunulmalıdır.
 • Takım çalışması yapılmalıdır(danışman, öğretmen, müdür)
 • Planlı ve sistemli olmalıdır. İzleme ve değerlendirme yapılmalıdır.
 • Her öğrenim düzeyinde sunulmalıdır.

Sınav Kaygısının Belirtileri

 1. Şiddetli huzursuzluk.
 2. Ders çalışırken dikkati toplayamama
 3. Kalp atışının hızlanması
 4. Solunum sıklaşması, kesik nefes almak veya farkında olmadan nefesi tutma.
 5. Konu tekrarında zihin bunalması
 6. Öğrenilen bilgilerin karıştığına inanma.
 7. Zamanın hızlı geçtiğine inanma ve buna bağlı panik yaşama.
 8. Bir konuyu tam anlamadan başka bir konuya geçme isteği.
 9. Arkadaşlarının sınava daha iyi hazırlandığı ve onların daha başarılı olacağına inanmak

B) Kişisel – Sosyal Rehberlik

 • Bireylerin kendileri ile ilgili problemlerinin çözümü için yapılan yardımlardır.
 • Eğitim sürecinde öğrencilerin “kişisel – sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülecek rehberlik hizmetlerine denir.

Kişisel / Sosyal Rehberliğin Amaçları

 • Bireyin beden sağlığı ile ilgili problemler.
 • Sosyal ilişkiler ile ilgili problemler.
 • Korku ve kaygılar ile ilgili problemler
 • Kendine güvenme ile bağlantılı heyecan problemleri.
 • Cinsiyet, aşk, evlenme ile ilgili problemler.
 • Ahlak kuralları, din kuralları ve ideallerle ilgili problemler.
 • Ekonomik durumla ilgili problemler.
 • Atılganlık becerilerini geliştirmek
 • İletişim becerilerini geliştirmek.
 • Sorun çözme becerilerinin geliştirmek.
 • Çatışma çözme becerilerini geliştirmek.
 • Öfkeyle baş etme becerilerini geliştirmek.
 • Kaygıyla baş etme becerilerini geliştirmek.
 • Karar verme becerilerini geliştirmek.
 • Özsaygı geliştirmek.
 • Özgüven becerilerini geliştirmek
 • Sorumluluk ve görev bilinci geliştirmek
 • Oto kontrol becerilerini geliştirmek

Sosyal Beceriler: Bireyin başkaları ile iletişim kurabilmesi için yapılan davranışlardır.

Sosyal yeterlilik, bir kişinin sosyal ilişkileri yürütebilmesinde gerekli becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ifade eder. Sosyal beceriler davranış şeklinde ortaya çıkan, kişiler arasında gelişir. Çevredeki kişilerin beğenisine sunulan davranışlardır. Tekrarlanabildiği için iletişim ve etkileşimi sürdürmeye yöneliktir.

NOT: Öğretmenler, sosyal fobi ve sosyal anksiyete gibi konularda uzmanların yardımına başvurmalıdırlar. Sosyal anksiyete, kişilerin sosyal durumlara girmekten duydukları kaygıyı ve bunun sonucunda davranışlarında meydana gelen aksaklıkları ifade eder. Daha ileri boyutu sosyal fobi olarak nitelendirilir.

Sosyal anksiyete ve sosyal fobi davranış bozuklukları sınıflaması içerisinde yer alır.

Bireylerin sosyal becerilerini geliştirme hedefi, aynı zamanda onların duygusal zekalarını (EQ) geliştirmeye yöneliktir.

NOT: Öğretmenler, sosyal fobi ve sosyal anksiyete gibi konularda uzmanların yardımına başvurmalıdırlar.

C) Mesleki Rehberlik

 • Ülkelerin kalkınmasında bireye, üretken ve gelişmeye açık nitelikleri kazandırmayı amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı, bireyin potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koyabileceği en uygun mesleği seçmesine önem verir.
 • Eğitim sürecinde bireyde bu alanda yapılan hizmetler mesleki rehberlik kapsamındadır.
 • Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir.

Mesleki yardım hizmetleri şu üç aşamada gerçekleştirilir.

1. Bireyi tanımak.

2. Meslek alanlarını tanımak.

3. Bireysel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etmek.

Meslek Seçiminin Önemi

 • Bir meslek “iş” sahibi olmak.
 • Gelecek kaygısı çekmemek için kazanç sağlamak.
 • Gizil güçleri geliştirmek.
 • Psikolojik doyum sağlamak.
 • Sosyal ihtiyacı karşılamak.

Mesleki Rehberliğin Amaçları

 • Mesleklerin işlevleri, nitelikleri, sorumlulukları ve sağladığı olanaklar hakkında gerçekçi bilgi edinmeye yardım etmek.
 • Yetenek ve becerileri keşfederek mesleğin gerekleri ile bağlantı kurmak.
 • Yetenek ve ilgilerin toplumsal ve bireysel yönden değerlendirilmesine yardım etmek.
 • Planladığı işin değerini kavramaya ve çalışmaya karşı doğru bir tutum geliştirmesine yardım etmek.
 • İş, meslek ve faaliyetler hakkında bilgi edinmeyi sağlamak.
 • Mesleklere eleştirel gözle bakmaya yardım etmek.
 • Karşılaşılan problemlerde meslek danışmanına başvurması yönünde kişilere güven vermek.
 • Mesleğe uygun hazırlık ve eğitim planlamasına yardım etmek.
 • İş ortamını ve ortam içindeki yerini anlamasına ve grubun bir üyesi olmasına yardım etmek.
 • Başarının çaba ile elde edildiğini ve iş doyumunun, işi bilinçli ve yeterli düzeyde yapmaktan doğduğunu anlamasına yardım etmek.
 • Bireyin mesleki gelişim sürecini ve mesleki kararını etkileyen sınırlandıran etmenlerin farkına varılmasına yardım etmek.
 • Bireyin mesleki olgunluk düzeyini arttırmak

Mesleki Olgunluk: Gelişim dönemine göre bireylerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bireyin yaşına uygun karar vermeye ve mesleki gelişim görevleri ile baş etmeye hazır olmasıdır. Meslek gelişimi çeşitli evrelere ayrılır ve her evrenin gelişim görevleri vardır. Bu görevleri başarı ile tamamlayan birey mesleki olgunluk kazanmış sayılır ve bu yüzden doğru akılcı seçim yapabilmeye hazır hale gelir.

Mesleki Yeterlilik: Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır.

Mesleki Rehberlikle İlgili Yanlış Anlayışlar

 1. Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidir.
 2. Öğrenciler, ileride iş bulabilecekleri, ekonomik olanakları iyi olan, sosyal statüsü yüksek mesleklere yöneltilmelidir.
 3. Öğrenciler cinsiyet rollerine uygun mesleklere yönlendirmelidir.
 4. Mesleki rehberlik yardımı, yalnızca mesleki karar aşamasındaki bireylere yönelik olarak verilmelidir.
 5. Öğrenciler anne babalarının ya da öğretmenlerinin belirlediği mesleklere yöneltilmelidir.
 6. Her birey eğer çaba gösterirse her mesleğin gereklerinin layıkıyla yerine getirebilir.
 7. Bireylerin yapabileceği tek meslek vardır.

NOT: Mesleki danışmayı, rehberlik uzmanı yapar. Ancak mesleki yönlendirmede uzman şart değildir.

“Mesleğe Yöneltme” – “Mesleki Danışma” Karşılaştırılması

Mesleki rehberlik kapsamında “yöneltme”; bireylerin türlü “meslekleri tanımaları” ve “kendi kişisel özelliklerini” tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine uygun olan meslekleri seçmeleri sürecidir.

Mesleki “psikolojik danışma” ise; bireylerin meslek seçimi ile ilgili gerçekçi algı ve beklentileri yoksa bireye yönelik gerçekleştirilen bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetleridir.

Mesleki Gelişim Süreci

1. Uyanış ve Farkında Olma (5 – 12 yaş)

 • Okul öncesi ve ilköğretim dönemini kapsar.
 • Çeşitli mesleklerin varlığını görmeye ve anlamaya başlar.
 • İlkokulun son yıllarında çocuk kendisiyle diğer insanlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri görmeye çalışır.

2. Meslekleri keşfetme ve Araştırma (12 – 15 yaş)

 • İlköğretimin ikinci kademesini kapsar.
 • Mesleklerin benzer ve farklı yönleri üzerinde bilgi sahibi olmaya ve yeni yönleri ile keşfetmeye çalışır.
 • İş arama yollarının öğrenilmeye başlandığı basamaktır.
 • Deneme dönemidir.

3. Karar Verme (15 – 18 yaş)

 • Lise yıllarını kapsar.
 • İdealler eyleme dönüşür.
 • Mesleğe ulaşmak için son planlar yapılır.
 • Mesleğe götürecek yüksek öğretime yönlendirilir.
 • Mesleki rehberliğin en yoğun olduğu dönemdir.

4. Hazırlık (18 – 23 yaş)

 • Yüksek öğretim dönemini kapsar.
 • Seçilen alan ve okullarda yapılan etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlanılır.
 • İş arama yollarının en yoğun olduğu aşamadır.

5. İşe Yerleştirme (23 yaş ve sonrası)

 • Yüksek öğretim sonrası dönemdir.
 • İşe girip çalışılan dönemi kapsar.
 • Üretme dönemidir.

Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Yetenekler; öğrenme gücü, belli bir eğitimden yararlanabilme gücü olarak tanımlanabilir. Kalıtımla getirilen gizil güçlerin, eğitim ve çevre etkisiyle geliştirilmiş kısmını ifade eder. Yapılan işlerin karmaşıklık düzeyi arttıkça gerektirdiği yetenek düzeyi de artar. Bu yüzden öğrencilerin yeteneklerinin test edilmesi gerekir. Yaş arttıkça yetenekler bağımsızlaşır.

İlgiler; bireyler yapılan herhangi bir işten doyum sağlamak için onu en aktif şeklide yapmak isterler. Kişi ilgi duyduğu mesleğe yönelirse doyum oranı artar ve böylece mutlu ve başarılı olur. Bu yüzden kişiler ilgi duydukları alanlara yönlendirilmelidirler. Yaş arttıkça ilgiler bağımsızlaşır.

ALANGEREKEN YETENEKGEREKEN İLGİ
YABANCI DİLSÖZEL BELLEKEDEBİYAT, YABANCI DİL
MATEMATİKSAYISAL, ŞEKİL-UZAYMEKANİK, FEN BİLGİSİ
SOSYAL BİLİMLERSÖZELSOSYAL BİLGİLER, SOSYAL YARDIM, İKNA
GÜZEL SANATLARGÖZ – EL KOORDİNASYONU, ŞEKİL-UZAYGÜZEL SANATLAR
FEN BİLİMLERİSAYISALFEN BİLGİSİ, MEKANİK, ZİRAAT
SAĞLIKSAYISAL, GÖZ – EL KOORDİNASYONUFEN BİLGİSİ, SOSYAL YARDIM
TİCARETSAYISALİŞ AYRINTILARI, TİCARET, İKNA
ELEKTRONİK – ELEKTRİK – BİLGİSAYARSAYISAL, GÖZ EL KOORDİNASYONUFEN BİLGİSİ
TURİZMSÖZEL – SİYASALİKNA, İŞ AYRINTILARI
GİYİMŞEKİL – UZAY, GÖZ-EL KOORDİNASYONUGÜZEL SANATLAR
ÇİÇEK ÖRGÜDOKUMA, GÖZ-EL KOORDİNASYONUGÜZEL SANATLAR
AĞAÇ İŞLERİ, YAPI, KALIPÇILIKSAYISAL, GÖZ-EL KOORDİNASYONU, ŞEKİL-UZAYMEKANİK, FEN BİLGİSİ
TARIMSAYISAL, GÖZ-EL KOORDİNASYONUZİRAAT, FEN BİLGİSİ
SİYASAL BİLGİLER, HUKUKSÖZELİKNA, SOSYAL BİLGİLER
İKTİSAT, İŞLETMESÖZEL, SAYISALİKNA, TİCARET, İŞ AYRINTILARI
İNŞAAT MÜH. – MAKİNE MÜH. TEKSTİL[1]- ENDÜSTRİSAYISAL, ŞEKİL – UZAY, GÖZ[1]EL KOORDİNASYONUFEN BİLGİSİ, MEKANİK
ÇOCUK GELİŞİMSÖZELSOSYAL YARDIM, İKNA

Mesleki Değer; İnsan davranışlarının amacı; birtakım ihtiyaçları karşılamaktır. Mesleki faaliyetlerin sonunda beklenen doyum meslek değeri olarak adlandırılır. Mesleğimden ne bekliyorum? Sorusuna çok para kazanmak, sevdiğim için yapmak, statü kazanmak vb. cevaplar mesleki değerle alakalıdır. Kazanç, değişiklik, yarışma, bağımsızlık, kolay iş bulabilme, isim yapma bazı mesleki değerlerdir.

MESLEKİ GELİŞİM KURAMLARI

1. Ginzberg Ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramı

 • Meslek seçimini gelişimsel süreç olarak ele alarak dönemlere ayırmaktadır.
 • Belli bir zaman döneminde yapılmaz.
 • Seçim süreci daimi bir uzlaşmayı gerektirir.
 • Birey ,mesleğine bir anda verilen gelişigüzel bir karar veremez. Büyük ölçüde geri dönülemez bir süreçtir.

Ginzberg Ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramındaki Dönemler

1FANTEZİ (HAYAL) DÖNEMİ5-11 YaşÇocuk ileride isteyebileceği mesleğin ne olabileceğini düşünür ve hayali seçimler yapar, modele veya özdeşime dayalı seçimlerde yapabilir.
2GEÇİCİ SEÇİM (DENEME) DÖNEMİ11-17 YaşErgenlikte ki birey hoşlandığı mesleğe uygun seçimler yapar. Alt aşamaları vardır.
İlgi Aşaması11-12 YaşMesleki seçimlerin ilgiye bağlı olarak belirlendiği aşamadır.
Yetenek Aşaması13-14 YaşBirey bu aşamada yeteneğine daha uygun meslek seçimine daha fazla önem verir.
Değer Aşaması15-16 YaşBireyin değerleri nelerdir? Yaşamdan neler bekliyor? Mesleğin getirileri nelerdir? Gibi sorular meslek seçimini etkiler.
Geçiş Aşaması17 YaşBirey, mesleğe hazırlanma süreci ve çalışma hayatının gerçekleriyle ilgilenir. Bu dönemde seçimler geçici ve deneyseldir. İş veya ileri eğitim düşünülür.
3GERÇEKÇİ DÖNEM17-24 Yaş3 alt aşamadan oluşur.
Keşfetme (Araştırma) Aşaması17-18 YaşÜniversitenin ilk yıllarıdır. Birey, eğitim sonrası meslek olanakları hakkında bilgi toplar, araştırır ve değerlendirme yapar.
Billurlaşma Aşaması18-19 YaşTüm içsel ve dışsal faktörleri değerlendirip seçenekleri içerisinden belli bir mesleki amaca bağlanmalıdır.
Belirleme Aşaması21-24 YaşTüm kararlar kesinleşir ve meslek netleşir.

2. Özellik – Faktör Kuramı

 • Her bireyin kendine has özellikleri vardır.
 • Bu kuram bireyi ayrıntılı inceleyerek ölçme araçlarını etkin kullanarak bireylerin özelliklerini saptar.
 • Mesleklerde kapsadıkları iş etkinliklerine bağlı nitelikleri gerektirir. Buna göre uygun meslek seçimi, bu iki grubun en iyi şekilde eşleştirilmesine bağlıdır.
 • Danışmanın görevi bireyi bilimsel yöntemlerle incelemek zayıf ve güçlü yönlerini belirleyerek başarılı olabileceği alanları kendisine göstermektir.
 • Her birey kendi kapasitesini ortaya koyma gücüne ve isteğine sahiptir.
 • Uygun çivileri uygun deliklere yerleştirmek gerekir diyerek meslek seçimini ifade etmeye çalışmıştır.

3. Süper’in Öz-Benlik Kuramı

 • Mesleki gelişim daimi bir süreç, meslek seçimi ise bir sentez yapma işidir. Bu da öğrenme ile yakından ilgilidir.
 • Bireylerin meslek seçimlerinde, ilgileri yetenekleri ve benlik tasarımları önemli bir yer tutar.
 • Mesleki gelişim, birey ile çevre arasındaki sıkı ilişkinin ürünüdür.
 • Çocuk kendisine sunulan modelleri kendi fikirleri doğrultusunda sentezleyerek mesleğe yönelir.
 • ARAŞTIRMA VE YERLEŞME GERİ DÖNME ŞANSIMIZIN OLDUĞU AŞAMALARDIR.

SUPER’İN ÖZ-BENLİK KURAMINDAKİ DÖNEMLER

1BÜYÜME DÖNEMİ0-14 YaşMesleki benlik kavramı özdeşleşme gibi süreçlerle oluşur.

Bu dönemin başında fantezi ihtiyaçlar önemli olmakla beraber, giderek ilgiler ve yetenekler daha da önemli olmaya başlar.

Hayal (4-10 Yaş)

İlgi (11-12 Yaş)

Yetenek (13-14 Yaş) olmak üzere 3 aşamaya ayrılır.

2ARAŞTIRMA (KEŞFETME) DÖNEMİ14-24 YaşBirey bu evrede kendi özelliklerini, başkalarının mesleki rollerini ve iş dünyasını keşfetmektir.

Bu evre kendini tanıma, rol denemeleri, meslek incelemeleri ve sınama gibi etkinliklerin sürdürüldüğü bir dönemdir. Üç alt aşaması vardır;

Deneme Aşaması14-17 YaşGerçekçi olmayan seçimlerin yapıldığı ve sık sık değiştirildiği bir bakıma denemelerin olduğu dönemdir.
Geçiş Aşaması18-21 YaşGerçek olguların dikkate alındığı ve bireyi bir mesleğe ya da meslek alanına hazırlayan ve eğitime başlayan dönemdir.
Sınama/İzleme Aşaması22-24 YaşOkulu bitirip, kazandığı yeterlilikleri sınamak üzere bir mesleğe adım atılır.

Benlik kavramı ile işin gerektirdiği roller arasında bir uyum sağlamaya ve durumu izleyip değerlendirmeye çalıştığı aşamadır.

3YERLEŞME DÖNEMİ25-45 YaşBu dönem gençlik, yetişkinlik ve olgunluk dönemini kapsar.

Artık denemeler azalır işe bağlılık artar.

Birey uygun bir meslek seçer ve o alana yerleşir.

Sınama (25-30 Yaş)

Sağlamlaştırma (31-45 Yaş) olmak üzere 2 aşamadan oluşur.

4KORUMA DÖNEMİ45-64 YaşBirey artık olgunlaşmıştır ve bu aşamada kendinden beklenen performansı en üst düzeyde gösterir.

Mesleğinde üretkendir.

Mesleğinde geldiği noktayı koruma amacı vardır.

5ÇÖKÜŞ DÖNEMİ65+ YaşFiziksel ve bilişsel olarak yavaşlama olur.

Emeklilik dönemidir.

Yavaşlama (65-70 Yaş)

Emeklilik (71+ Yaş) olmak üzere iki basamağı vardır.

4. Psikoanalitik Kuram

 • Bireylerin mesleki gelişimleri ile ilgili ilk görüşler bu kuram tarafından ortaya atılmıştır.
 • Bireylerin mesleki gelişimi, onların psiko- sosyal gelişimleriyle paralellik gösterir.
 • Bu nedenle meslek seçiminde kişiliği ön plana çıkarmıştır. Meslek bilinç dışı dürtülerin yönlendirmesiyle şekillenir.

5. Roe’nun İhtiyaç Kuramı

 • Mesleki gelişim, çocukluk yıllarında oluşan ilgi, ihtiyaç ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı temeline dayanır.
 • Çocuğun aile ilişkileri, ilgi ve ihtiyaçları, bunların gelişme ve doyum düzeyleri meslek seçiminde etkilidir.
 • Aşırı koruyucu, ilgisiz ve demokratik anne baba tutumları meslek seçimini etkiler.
 • Birey ne kadar ihtiyaç duyarsa, o derecede başarıya güdülenir.
 • Doyurulmamış ihtiyaçlar farkında olmaksızın meslek seçiminde önemli rol oynar.
 • Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine uygun olarak oluşturulmuştur.

Meslekleri; insanlarla (duygu yönü ağır basan işler) veya insan olmayanlarla( mekanik-teknik yönü ağır basan işler) ilgilenenler olarak ikiye ayıran Roe bireylerin bu alanlardan birisine yönelmesini gerisinde çocukluk yaşantılarındaki doyumların ya da doyumsuzlukların rol oynadığını ileri sürmektedir.

6. Holland’ın Kişilik Kuramı

 • Meslek seçimi kişiliğin iş dünyasında ifade bulan yansımasıdır.
 • İnsanlarda altı kişilik tipi vardır ve bunlara uygun meslekler seçilir.
 • Bir insan başka bir tipe yakın olabilir bu yüzden farklı kişilik örüntüleri ortaya çıkabileceğini söyler.
 • Her tip kalıtım, ilgi, öz kavramı, değerler, etkinlikler akran çevresi, gibi özelliklerin etkileşimi neticesinde oluşur.
 • Altı kişilik tipinden bahseder.

HOLLAND’IN 6 KİŞİLİK TİPİ

KİŞİLİK TİPİBELİRGİN ÖZELLİKLERİBASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLERTİPİK MESLEKLER
GERÇEKÇİSabırlı ve hoşgörülü

Pratik

Maddeci

Erkeksi

Anti sosyal

Uyumlu

İçten

Doğal

Sabırlı

İç görüleri ve başarma güdüleri fazla

Kas etkinliği ve motor koordinasyonu gerektiren işler

Açık hava işleri

Mekanik ve sistematik çalışmalar

Nesneler, makineler, eşyalar ve hayvanlarla ilgili etkinlikler

Otomobil tamircisi

Araç teknisyeni

Elektrikçi

Mühendis

Ziraai işler

Beden Eğitimi Öğrt.

ARAŞTIRICIEntelektüel

Analitik düşünce yapısına sahip

Rasyonel

Eleştirel

Titiz

Sabırlı

Yöntemci

Bağımsız

Popüler olmaktan hoşlanmayan

Analitik gözlem yapma

Sistematik, deneysel çalışma

Fiziksel, kültürel ve biyolojik olguları araştırma

Biyolog

Genetikçi

Matematikçi

Kimyager

Fizikçi

Astronot

Antropolog

Tıp teknisyeni

ARTİSTİKHeyecan ve coşkuları dengesiz

Hayalci

Fevri

Karmaşık

Sezgileri güçlü

Bağımsız

Duygusal

Uyumlu olmayan

Duyarlı ve etkileyici

Estetik faaliyetler

Duyarlı, tutkulu ve sistematik olmayan aktiviteler

Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma

Bağımsız yaratıcı çalışmalar

Yazar

Ressam

Aktör

Tiyatro sanatçısı

Müzisyen

Kompozitör

Dekoratör

Mimar

 

SOSYALYardımsever

Sorumluluk sahibi

Sosyal işbirliğine yakın

Empatik

Arkadaş canlısı

İçten

Sabırlı

Nazik

Anlayışlı

İnsanlarla birlikteliği sağlayan aktiviteler

Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek

Başkalarını ikna etme, yönlendirme

 

Sosyal hizmet uzmanı

Rehabilitasyon danışmanı

Psikolog

Psikolojik danışman

Halkla ilişkiler uzmanı

Öğretim üyesi

Öğretmen

GİRİŞİMCİDışa dönük

Enerjik

Kendine güvenli

Atılgan

Fevri

İkna yeteneği yüksek

Sabırsız

Meraklı

Maceracı

İyimser

Sosyal

Konuşkan

Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler

Sosyal eğlendirici etkinlikler

Organize edilmiş çalışmalar

Satıcı

Pazarlamacı

Komisyoncu

Menajer

Politikacı

Avukat

GELENEKSELDikkatli

Titiz

İtaatkar

Tutarlı

Esnek olmayan

Düzenli

Sabırlı

Vicdanlı

Sistemli kurallara bağlı aktiviteler

Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar

Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makinelerini kullanma

Banka veznedarı

Kütüphaneci
Daktilograf

Postacı

Muhasebeci

Kitapçı

Finans Elemanı

 

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu