KPSS Eğitim BilimleriRehberlik ve Özel Eğitim

Rehberlikte Görev Ve Sorumluluklar – KPSS Ders Notu

Rehberlik KPSS ders notlarının sonuncusunda Rehberlikte Görev Ve Sorumluluklar konusunu ele alıp, rehberlik notlarına noktayı koyacağız.

REHBERLİKTE GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Talim ve Terbiye Kurulunun Görevleri

 • Bakanın en yakın bilimsel danışma ve karar organıdır.
 • Program ve araç gerecin uygulama kararını bakana sunar.
 • Program, ders, kılavuz ve yardımcı kitapları incelemek ve karar vermek.
 • Yurt içi ve yurt dışı eğilimlerini incelemek
 • Bakanlıkta hazırlanan kanun, tüzük, yönetmeliklere son şeklini vermek
 • Diploma denkliklerini belirlemek
 • Şuraların sekretarya işlerini yürütmek
 • Yönetici ve öğretmenlerin nitelik ve performanslarını belirlemek görevleri arasındadır.

İL VE İLÇE DÜZEYİNDE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ

İl ve İlçe düzeyinde rehberlik
İl ve İlçe düzeyinde rehberlik

Şube Müdürünün Görevleri (Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)

 • İl genelinde rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamada, bakanlık ve kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasında, araç ve gerecin temin edilmesinde milli eğitim müdürü adına görevi şube müdürü (M.E müdür yardımcısı) yürütür.
 • Kurumların bütçe işlerini yürütür.
 • Personel ihtiyacını belirleyip bakanlığa sunar.
 • Hizmet yürüten kurum ve servislerin açılması için inceleme, planlama ve değerlendirme yapar.
 • RAM’ın hazırladığı il faaliyet raporlarını, il danışma komisyonuna sunar, onayladıktan sonra genel merkeze yollar.
 • Yılsonu faaliyet raporunu MEB’e yollar.
 • İl danışma komisyonunda milli eğitim müdürünün sekretarya işlerini yürütür ve kararın bakanlığa iletilmesini sağlar.
 • Komisyon kararlarının uygulanmasına ilişkin çalışmaları yürütür.
 • Bölüm personelinin görevlendirilmesini, iş bölümü, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili kurumlar ve okullarda eşgüdüm içinde çalışmasını sağlar.
 • İlgili, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapar.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki gelişmeleri izler.

İl Danışma Komisyonunun Görevleri

 • İl düzeyinde planlama ve işbirliği amaçlar.
 • Danışma komisyonu kararları RAM uzmanları tarafından aynı ay içerisinde bakanlığa gönderilir.

Komisyonda bulunanlar:

 1. Milli Eğitim Müdürü (Başkan)
 2. Şube Müdürü (M.E Müdür Yardımcısı)
 3. RAM Bölüm Başkanları (PDR Ve Özel Eğitim)
 4. İlk Ve Orta Öğretim Müdürlüğünden Temsilciler
 5. En az üç rehber öğretmen
 6. Büyük illerde merkez ilçelerin her birinden birer okul müdürü
 • Eylül ayında ihtiyaç, haziran ayında değerlendirme toplantısı yapılır.
 • Rapor bakanlığa Şube Müdürü tarafından gönderilir.

Rehberlik Araştırma Merkezinin Görevleri (RAM)

 • Rehberlik ve Psikoloji Danışma ve Özel Eğitim olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Rehberlik çerçeve programı hazırlar ve en az bir ay içerisinde okullara gönderir.
 • Özel eğitime muhtaç çocukların tanı ve teşhisini yapar.
 • Ölçme araç ve gereçleri geliştirir ve yayar.
 • Okul PDR servislerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen kişileri ya da bireysel başvuruları kabul ederek dosya açar, psikolojik yardım verir.
 • Toplanan bilgiler ve inceleme sonucunda yürütülecek çalışmaya ilişkin değerlendirme yapılır ve karara bağlanır.
 • Bireysel ve psikolojik danışma hizmeti gereken durumlarda uzman yoksa uygun kurumlara sevk (refere) yapılır.
 • Yönlendirmeye ilişkin planlama ve eşgüdümü servisler, kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak sağlar.
 • Meslek ya da üst eğitim kurumlarıyla ilgili yayınlar hazırlar ve okullara gönderir.
 • Okul rehberlik servislerini ziyaret eder, servis elemanlarına veya okul yönetimine rehberlik eder.
 • Yönetici ve öğretmenlere konferanslar, hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler, gerekirse üniversitelerden elemanlar çağırır.
 • RAM işini Şube Müdürü sorumluluğunda yürütür.
 • İşitme, görme, ortopedik engelli sorunları ile başvuran öğrenciler incelenerek düzey ve özürlerine uygun eğitim veren özel eğitim okullarına ya da normal sınıflarda kaynaştırma eğitimine tabi tutulur.

OKUL DÜZEYİNDE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Okul Müdürünün Görevleri

 • Okul rehberlik hizmetlerini yürütme komisyonunu kurma ve başkanlık etmek.
 • Yıllık planın hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak.
 • Birden fazla rehber öğretmen varsa, koordinatör rehber öğretmeni görevlendirmek.
 • Psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapmak.
 • Sınıf rehber öğretmenlerini görevlendirmek.
 • Ekim ayında yürütme planını, haziran ayında ise yılsonu çalışma raporunu RAM’a göndermek.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için yer ve araç gereç sağlamak.
 • Eleman ihtiyacı için Mili Eğitim Müdürü ile temasa geçmek
 • Psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni, veliler arasında eşgüdümü sağlamak.
 • Başka okullardan gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını istemek ve rehberlik servisine iletmek.

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri

 • Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrenciler ilişkin sorunları PDR’ ye iletmek.
 • PDR hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılmak
 • Okul müdürünün vereceği PDR hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonun Görevleri

 • PDR servisinin hazırladığı yıllık planı incelemek ve uygulanması için gerekli önlemleri almak.
 • Okuldaki tüm unsurlar arasındaki etkileşimi sağlamak.
 • Öğrenci ve veli toplantıları düzenlemek
 • Aksaklıkları gidermek ve önlem almak
 • Okul, öğretmen, veli, psikolojik danışmanlar arasında uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için önlemlerin neler olması gerektiğini görüşerek, yapılacak çalışmaları belirlemek.
 • Rehberlik uzmanının bulunmadığı durumlarda, gerektiğinde RAM’dan bir uzmanı komisyona çağırmak
 • Rehber öğretmen bulunmasa da okulda mutlaka bir komisyon kurmak
 • Yılda en az üç defa toplanmak.
 • Plan ve yılsonu değerlendirmesi yaparak komisyonun görüşleri almak
 1. Okul Müdürü
 2. Okul Müdür Yardımcısı
 3. Rehber öğretmenler
 4. Her sınıf düzeyinden birer sınıf öğretmeni
 5. Disiplin kurulundan bir temsilci
 6. Öğrenci temsilcisi
 7. Okul aile birliği temsilcisi
 8. Okul koruma derneği temsilcisi üyelerinden oluşur.

Koordinatör Psikolojik Danışmanın Görevleri

 • Rehberlik servisi ile yönetici, öğretmen ve çevre arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Rehberlik planını ve yılsonu faaliyet raporunu okul müdürünün onayına sunmak
 • Sevk işlemlerini yapmak
 • Öğretmenler kuruluna bilgi vermek
 • Eksiklikleri ve ihtiyaçları rapor halinde müdürlüğe sunmak
 • Eğitsel ve meslek etkinliklerini tanıtmak
 • Çevre işlilerini planlamak
 • Yılsonunda öğretmenlerle birlikte gelecek yılın ihtiyaçları saptamak.

NOT: Rehber öğretmeni bulunmayan okullarda gerektiğinde RAM’dan bir uzman rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna katılır. Rehber öğretmen bulunmasa da her okulda mutlaka komisyon kurulur.

Psikolojik Danışmanın Görevleri

 • Okul rehberlik planını ve yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve okul müdürünün onayına sunmak (koordinatör yoksa).
 • Psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek.
 • Oryantasyon hizmetlerinde sınıf rehber öğretmenine yardım etmek.
 • Yönetmelik ve disiplin kuralları hakkında bilgi vermek
 • Eğitsel ve mesleki faaliyetleri planlamak ve uygulamak
 • Sınıf rehber öğretmenine rehberlik etmek
 • Bilgi toplamak ve yaymak
 • Sınıf rehberlik programının yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenine yardımcı olmak
 • Sınıf rehber öğretmenleri ile işbirliği yaparak problemli öğrencileri tespit etmek.
 • Toplu dosyaları tutmak ve sonuçları işlemek
 • Özel eğitime muhtaç öğrencileri tespit etmek ve sevk için koordinatör öğretmene bildirmek.
 • Okul müdürlüğünce gönderilen resmi yazılara cevap vermek ve raporlar hazırlamak.
 • Başarısızlık nedenlerini bulmak ve başarısızlığı giderici çalışmalar yapmak.
 • Okul aile toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek (koordinatör yoksa).
 • Disiplin kurulunda öğrenci hakkında görüşlerini bildirmek
 • Öğretmenler kurul toplantısında bilgi vermek (koordinatör yoksa).
 • Çevre ve aile ilişkilerini planlamak
 • İzleme hizmetlerini planlamak.

Sınıf Rehber Öğretmenin Görevleri

 • İlk olarak okul rehber öğretmeni ile bağlantıya geçmek.
 • Daha sonra okul rehber öğretmeninin görevlerini ve kendi görevlerini öğrenciye anlatmak
 • Bir sonraki aşama ise okula yeni gelen öğrencilere uyum çalışması yaptırmak.
 • Bir sonraki aşamada ise sorumlu olduğu sınıflarda öğrencilerin problemlerini tanımak
 • İhtiyaçlar belirlendikten sonra rehberlik hizmetlerini okulun rehberlik planına uygun olarak planlamak.
 • Sınıfın yıllık rehberlik çalışma planını hazırlamak.
 • Rehberlik etkinliklerini sınıfta uygulamak
 • Aylık faaliyet raporu hazırlamak
 • Toplu dosyaların hazırlanmasında rehber öğretmene yardım etmek.
 • Sorunların çözümü için yönetim, öğretmen, veli ile işbirliğine geçmek.
 • Ruh sağlığını koruyucu önlemler almak.
 • Öğrencinin uyum ve gelişiminde birinci derecede sorumlu olmak

Diğer Öğretmenlerin Görevleri

 • Sınıf rehber öğretmenliği olmayan öğretmenlerdir.
 • Bu öğretmenler gerektiğinde okul müdürünün yönlendirmesiyle psikolojik danışma ve rehberlik servislerine yardımcı olmakla yükümlüdürler.

Hüseyin Faruk YILDIRIM

Fen ve teknoloji dışında, sinema, fantastik edebiyat ve tarih sevdalısı, sıkı bir Yüzüklerin Efendisi hayranı.

2 Yorum

 1. Hocam sayenizde rehberliği de tamamladım, özellikle öyt, rehberlik ve ölçmede kendimi bir türlü yeterli hissedemiyordum. Ayrıca tavsiyeniz üzere Kara Kutu kitabını da aldım ve korkulacak bir şey olmadığını gördüm. Gerçekten moral bozukluğumu tavsiyelerinizle aştım. İnşallah sınavdan sonra buraya atandım yazmak nasip olur.

 2. Merhabalar Aslı hocam, faydalı olabildiysem ne mutlu bana… Kara Kutu, Eğitim Bilimleri için fevkalade güzel bir kaynak. Eğitim Bilimleri sınavı kendini tekrar eden bir sınav en güzel çalışma metodu (bana göre) konuyu iyi bir çalışmadan sonra çıkmış sorular ve türevleri üzerinden götürmek. Kişisel tavsiyem bitirdiğiniz bölümlerden sorularınızı çözmeye devam etmeniz. Rica ediyorum içinde bulunduğumuz bu son düzlükte çalışmayı ihmal etmeyin. Sorularınızı çözün Kara Kutu’yu bitirin. Seneye bu yorumun altında atandığınızı konuşacağımıza inanıyorum. İyi çalışmalar :).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu